• School District 622 Thov Kom Cov Neeg Pov Npav Pom Zoo rau qhov Kev Tsim Kho Cov Tsev Kawm Ntawv Nyob Thoob Plaws Hauv Lub Nroog

  Tom qab uas peb tau npaj ntau dua ob lub xyoos dhau los, cov lus xam pom hauv cov neeg zej zog, thiab kev rov qab muab nws kho dua tshiab ntxiv, District 622 (North St. Paul-Maplewood-Oakdale) FeemThawj Coj Ntawm Lub Tsev Kawm Ntawv tag nrho sawd daws thiaj tau pom zoo thov hais kom cov neeg pej xeem sawd daws pab txhawb txog qhov kev tsim kho cov tsev kho mob hauv ib cheeb tsam kom muaj kev nyab xeeb, raug kho dua tshiab, thiab ib puag ncig zoo rau kev kawm.

  Kev pov npav los ntawm cov neeg pej xeem sawd daws yog yuav xav kom sawd daws tuaj xaiv tsa rau hnub tim 14 lub Tsib Hlis, 2019.Yog cov neeg pov npav pom zoo, yuav siv pob nyiaj rau:

  • Tsim kho cov qhov rooj nkag mus rau hauv txhua lub tsev kawm ntawv
  • Yuav cov rooj tog kawm ntawv kom zoo rau txhua lub tsev kawm ntawv thiab ua kom hauv chav kawm dav fo, qhia ntawv rau pawg neeg kom tsawg, thiab pawg neeg ntau
  • Kho dua tshiab thiab/los sis tsim ntxiv tsib lub tsev kawm ntawv
  • Tsim ua ob lub tsev kawm ntawv theem pib tshiab
  • Kaw los sis muab lub tswv yim tshiab tsim kho rau plaub lub tsev kawm ntawv

  Nce tus nqi se rau cov tswv tsev tsuas yog $5 toj hauv ib lub hlis xwb txawm tias tus nqi tsim ua tag nrho yuav raug nyiaj $275 million. Qhov no yeeb vim yog lub chaw saib xyuas tsev kawm ntawv tab tom them nws cov nuj nqi qub - tab tom nrhiav nyiaj txiag los nqis peev tsim ua cov tsev kawm ntawv thiaj li yuav ua rau muaj cov nuj tshiab thiab ua rau sawd daws yuav tau them me ntsis nqi se ntxiv.

  Tus Thawj Coj Tsev Kawm Ntawv Christine Osorio yuav nthuav qhia txog keeb kwm ntawm cov haujlwm uas tau muab tso rau hauv daim ntawv thov muaj xws li:

  • Cov tsev kawm ntawv ntawm District 622 feem ntau yog muaj hnub nyoog tshaj 50 xyoo lawm, yeej tsis tau kho cov tsev kawm ntawv no li thiab chav kawm ntawv yeej tsis raug tawm qauv kom phim rau kev qhia ntawv rau niaj hnub tam sim no.
  • Txheej txheem kev txheeb xyuas txog kev tsim kho cov chav kawm thiab tsev kawm ntawv yeej muaj ntau yam nyuaj, suav txog: Qhov dav hauv chav kawm tsis phim; ti thiab xau nag; thiab tej khoom tuav kom ruaj, rooj tog, cua kub/cua txias puas tag lawm.
  • Nws muaj ntau thaj chaw khiav tsheb mus los tsis nyab xeeb thiab muaj neeg coob heev.
  • Cov neeg tsev kawm ntawv feem ntau yuav tsum muaj cov qhov rooj nkag mus nyab xeeb thiab muaj kev tswj xyuas kev nyab xeeb kom tau zoo ntxiv dua qub.
  • District 622 cov neeg pej xeem sawd daws yuav tau them cov nqi se tag nrho tsawg dua ntau heev yog muab nws piv raug cov nqi los ntawm cov chaw saib xyuas tsev kawm ntawv.
  • Nws kuj yuav tsis kim npaum li cas los tsim qee lub tsev kawm ntawv tshiab, zoo dua qhov yuav kho tag nrho cov tsev qub dua tshiab.
  • Qhov no yeeb vim yog lub chaw saib xyuas tsev kawm ntawv tab tom them nws cov nuj nqi qub, tab tom nrhiav nyiaj txiag los nqis peev tsim ua cov tsev kawm ntawv thiaj li yuav ua rau muaj cov nuj tshiab thiab ua rau sawd daws yuav tau them me ntsis nqi se ntxiv.

   “Peb xav kom peb cov neeg ua haujlwm, cov niam txiv thiab cov neeg hauv zej zog los koom pab nrog saib xyuas peb daim ntawv thov tsim kho cov tsev kawm ntawv zaum kawg no,” yawg Superintendent Osorio tau hais li ntawd. “Peb xav pom kom tag nrho cov tsev kawm ntawv nyob thoob ib cheeb tsam raug tsim kho dua tshiab raws li sawd daws xam pom, thiab xav kom sawd daws tau them tus nqi tshaj siab ntxiv me ntsis.”

  Cov neeg ua haujlwm hauv lub chaw saib xyuas tsev kawm ntawv yuav pib npaj cov ntaub ntawv los tshaj tawm rau cov neeg hauv zej zeg kom sawd daws tuaj pab pov npav rau  hnub tim 14 lub Tsib Hlis.