• Hmong

  Hnub Sunday, Lub Peb Hlis Ntuj Tim 22, 2020

  Hais Txog: Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv 622 Xov Xwm

   

  Nyob Zoo 622 Tsev Neeg,

  Hnub Sunday tas los nov, tus Tswv Xeev Walz tau kaw tag nrho xeev Minnesota cov tsev kawm ntawv mus kom txog Lub Peb Hlis Ntuj Tim 27 kom cov neeg ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv yuav tau npaj ncua ntxiv vim yog tus kabmob COVID-19 coronavirus. Txij thaum ntawd los, peb cov neeg ua haujlwm tau sib koom ua ke los npaj qhov kev kawm ntawv tom tsev rau cov tub ntxhais kawm hauv 622 uas yuav pib rau thaum Lub Peb Hlis Ntuj Tim 30. Peb tseem tsis paub tias yuav ntev npaum li cas tus Tswv Xeev Walz yuav kom peb kaw lub tsev kawm ntawv, tab sis peb yuav sib txuas lus nrog koj kom sai li sai tau yog tias peb hnov ​​cov xov xwm tshiab ntxiv.

  Qee cov neeg tau nug tias qhov 'kev kawm tom tsev' txhais tau li cas tiag. 'Kawm tom tsev' txhais tau tias cov tub ntxhais kawm yuav tau kawm ntawv tom tsev, nrog cov lus qhia npaj los ntawm peb lub Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv 622 tus kws qhia ntawv. Qhov kev kawm no yuav yog qhov tshiab rau peb txhua tus, tab sis peb cov xibfwb tau sib zog ua haujlwm, thiab peb npaj tau lawm. Tsis muaj dab tsi yuav ua tau zoo thiab meej thaum xub thawj, tab sis los ntawm kev sib txuas lus nrog peb cov tub ntxhais kawm thiab tsev neeg, peb txhua tus yuav kawm thiab loj hlob thiab sib txuas ntxiv, txhim kho peb txoj kev kawm nyob rau tom tsev.

  Cov tub ntxhais kawm thiab tsev neeg tuaj yeem npaj cia siab rau lub lim tiam no:

  Tsev Kawm Ntawv Qib Siab - Tag kis, cov tub ntxhais kawm yuav tuaj nqa lawv lub laptop los ntawm cheeb tsam thiab tuaj nqa cov khoom siv los siv hauv tsev thaum kawm nyob rau tom tsev. Mus saib thiab xyuas koj tus email uas nws yuav qhia koj lub sijhawm teem tseg rau koj tuaj nqa.  Cov menyuam kawm ntawv yuav sib txuas lus nrog lawv cov xibfwb uas siv lawv lub Schoology Kev Tswj Xyuas Kev Kawm.

  Tsev Kawm Ntawv Nruab Nrab - Tag kis, cov tub ntxhais kawm uas tsis muaj ib lub cuab yeej siv hauv tsev tuaj yeem nqa lub laptop los ntawm cheeb tsam nrog rau cov khoom siv tom tsev rau txoj kev kawm. Mus saib thiab xyuas koj tus email rau lub sijhawm teem tseg rau koj tuaj nqa. Cov tub ntxhais kawm yuav sib tham nrog lawv cov xibfwb siv lawv lub Schoology Kev Tswj Xyuas Kev Kawm lossis Chav Kawm Google.

  Cov Tsev Kawm Ntawv Qib Qis - Cov tub ntxhais kawm yuav tau txais ib daim ntawv ua qauv qhia kev kawm nyob rau tom tsev txhua hnub los ntawm tus kws qhia ntawv suav nrog cov qauv ntawm cov khoom siv thiab nrog rau ntaub ntawv kawm. Cov kws qhia ntawv yuav muaj ntau txoj hauv kev sib txuas lus tas li nrog cov tub ntxhais kawm.

  Preschool - Peb cov menyuam kawm ntawv yau tshaj yuav tau txais cov ntawv kawm los ntawm lawv cov xibfwb nrog rau cov khoom kawm. Cov xib fwb yuav tiv tauj cov tub ntxhais kawm hauv lub xov tooj.

  Yuav muaj xov xwm ntxiv mus lawm yav tom tej qhia txog txoj kev kawm tom tsev vim peb tab tom pib txoj hauv kev kawm no.

  Thaum lub sij hawm  muaj tus kabmob COVID-19 muaj thoob qhov txhia chaw, Cheeb Tsam Hauv Paus 622 muaj mov noj dawb rau txhua tus me nyuam hnub nyoog 18 xyoo rov hauv nyob rau cov hnub ua haujlwm Monday mus txog Friday. Peb muaj 22 qhov chaw sib txhawb rau kev npaj khoom noj rau nej mus nqa. Koj mus nrhiav qhov chaw nyob ze koj, thov mus saib lub website no. Txoj cai USDA (Asmeskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Liaj Ua Teb) xav kom peb tsuas muab zaub mov rau cov tub ntxhais hnub nyoog 18 xyoo thiab qis dua xwb. Cov menyuam yaus yuav tsum tuaj thiaj nqa tau lawv cov zaub mov noj.

  Kuv muaj lus ua tsaug ntau rau txhua tus ntawm 622 cov neeg ua haujlwm uas tau pab peb ntawm kev saib xyuas menyuam yaus thiab nrog rau cov neeg pab muab zaub mov noj rau peb lub zej zog, nrog rau peb cov neeg ua haujlwm technology uas lawv tau siv sijhawm ntau los mus ua haujlwm kom peb cov tub ntxhais kawm theem nrab thiab theem siab tau txais ib lub computer. Qhov no yog ib txoj hauv kev ua qauv zoo los ntawm txoj kev sib koom tes ua kev. 

  Lub sijhawm nov yob lub sijhawm uas peb tsis paub meej tiag tiag. Thov nco ntsoov tias peb 622 tsev neeg yuav nyob ntawm no txhua kauj ruam los pab txhawb peb cov tub ntxhais kawm, nrog rau peb tsev neeg, thiab peb lub zej zog. Peb yuav mus kom dhau qhov no ua ke.

  Yog koj muaj lus nug txog koj tus menyuam, thov hu ncaj qha rau koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv.

  Thov kom sawv daws ntsib kev noj qab nyob zoo, 

  Christine Tucci Osorio

  Thawj Tswjhwm Saib Xyuas