Return to Headlines

District 622 students to participate in state survey

District 622 is asking students in grades 5, 8, 9 and 11 to participate in the 2019 Minnesota Student Survey (MSS). Federal law requires us to notify parents of this school activity. The MSS is conducted in schools across our state every three years.

Questions on the survey are about many topics relating to young people’s lives. The survey asks about how well school is going, future plans, out-of-school activities, physical and mental health, relationships, substance use and more. High school students are asked about sexual behavior. This useful information about their thoughts and behaviors helps communities and schools develop effective programs and provide better services.

Dates the Minnesota Student Survey (MSS) will be administered: January 2- March 15, 2019

You have the right to review a copy of the survey. For more details or if you have questions about the survey, please contact Khrisslyn Goodman, kgoodman@isd622.org, 651 748-7474.

This survey is anonymous. To prevent individuals or families from being identified, students do not provide their names, student identification numbers or other personal information.

This survey is voluntary.

 


Hmong:

Peb cheeb tsam tsev kawm ntawv tab tom thov cov tub kawm ntawv hauv qib kawm ntawv 5, 8, 9 thiab 11 tuaj koom xyoo 2019 Minnesota Daim Ntawv Nug cov Tub Kawm Ntawv (MSS). Tuam tsoom fwv txoj kev cai yuam kom peb qhia cov niam txiv txog tej yam uas ua tom tsev kawm ntawv. Yuav ua daim MSS no hauv cov tsev kawm ntawv thoob plaws peb lub xeev txhua peb xyoos.

Cov lus nug no yeej nug txog ntau yam hauv cov tub thiab ntxhais hluas lub neej. Daim ntawv nug no nug seb tsev kawm ntawv mus zoo li cas, lawv yuav ua dab tsi yav tom ntej, tej kev ua si sab nraum tsev kawm ntawv, lub cev thiab kev noj qab nyob zoo ntawm siab ntsws, kev txheeb ze, txoj kev siv tshuaj yeeb thiab lwm yam. Cov tub kawm qib kawm ntawv high school tau lus nug txog lawv txoj kev nrog lwm tus neeg pw ua ke. Nov yog tej xov xwm tseem ceeb hais los txog lawv tej kev xav thiab kev coj cwj pwm uas pab tau tej koog zej zog thiab tsev kawm ntawv tawm tswv yim khiav tej hauj lwm zoo thiab muab kev pab zoo dua.

Tej hnub uas yuav ua Minnesota Daim Ntawv Nug cov Tub Kawm Ntawv (MSS): January Lub Ib Hlis 2 - March Lub Peb Hlis Ntuj 15, 2019.

Yog tias koj muaj lus nug dab tsi txog daim ntawv nug, thov tiv tauj mus rau Khrisslyn Goodman, kgoodman@isd622.org, 651 748-7474.

Koj muaj cai tshab xyuas ib daim luam txog daim ntawv nug no. Yog xav paub seb yuav ua li cas thiaj ua tau li no, thov tiv tauj mus rau Khrisslyn Goodman, kgoodman@isd622.org, 651 748-7474.

Txwv tsis pub leej twg paub seb koj teb daim ntawv nug no li cas. Kom pab tiv thaiv tej tus neeg los sis tsev neeg tsis pub paub leej twg teb, cov tub kawm ntawv yuav tsis qhia lawv npe, cov zauv qhia txog tus tub kawm ntawv los sis lwm yam xov xwm qhia txog lawv.

Kev teb daim ntawv nug no yog nyob ntawm seb koj puas txaus siab teb xwb.

 


Somali:

 

Degmadeena iskuulku waxay waydiineysaa ardayda fasalada 5, 8, 9 iyo 11 inay ka qayb-qaataan Minnesota Student Survey (MSS) (Ra'yi Aruurinta Ardayda Minnesota ee 2019). Sharciga Federaalku wuxuu nooga baahan yahay in aanu waalidiinta ku wargelino howshan iskuulka lagu samaynayo. MSS waxaa lagu qabtaa dugsiyada ku yaalla gobolka oo dhan saddexdii sanoba mar.

Su'aalaha kujira ra'yi aruurintan (survey) waxay ku saabsan yihiin mawduucyo badan oo la xiriira nolosha dhalinyarada. Ra'yi aruurintan waxay wax ka waydiinaysaa sida iskuulku u socdo, qorshahooda mustaqbalka, waxqabadyada wakhtiga iskuulka ka baxsan, caafimaadka jirka iyo maskaxda, xiriirka, isticmaalka maandooriyaha iyo waxyaabo kale. Ardayda dugsiga sare waxaa la waydiinayaa wax ku saabsan hab-dhaqankooda la xiriira jinsiga. Macluumaadkan muhiimka ah ee ku saabsan fikirkooda iyo dabeecadahoodu wuxuu ka caawiyaa bulshada iyo iskuulada inay sameeyaan barnaamijyo wax ku ool ah oo ay bixiyaan adeegyo fiican.

Taariikhda (Taariikhaha) Minnesota Student Survey (MSS) la qaban doono waa: Janaayo 2 - Maarso 15, 2019.

Haddii aad qabto su'aalo ku saabsan Ra’yi aruurintan, fadlan la xiriir Khrisslyn Goodman, kgoodman@isd622.org, 651 748-7474.

Waxaad xaq u leedahay inaad dib u eegto koobi/nuqul ah ra’yi aruurintan. Wixii faahfaahin ah ee ku saabsan sidii aad u samayn lahayd sidaas, fadlan la xiriir Khrisslyn Goodman, kgoodman@isd622.org, 651 748-7474.

Ra'yi aruurintani waa qarsoodi. Si looga hortago in la garto shakhsiyaadka ama qoysaska, ardaydu ma sheegi doonaan magacyadooda, lambarka aqoonsiga ardayda ama macluumaad kale oo shakhsiyeed.

*Ra’yi aruurintaan waa ikhtiyaari.

 


Spanish:

Nuestro distrito escolar solicita a los estudiantes que cursan 5.o, 8.o, 9.o y 11.o grado que participen en la Encuesta de Estudiantes de Minnesota 2019 (MSS, por la sigla inglesa). La ley federal nos exige que notifiquemos a los padres sobre esta actividad escolar. La MSS se realiza en las escuelas de todo el estado cada tres años.

Las preguntas de la encuesta cubren muchas áreas relativas a la vida de los jóvenes. La encuesta les pregunta sobre qué tan bien les va en la escuela, los planes futuros, las actividades fuera de la escuela, la salud física y mental, las relaciones, el consumo de sustancias, etc. A los estudiantes de escuela secundaria se les pregunta sobre la conducta sexual. Esta información útil sobre la manera de pensar y la conducta de los estudiantes ayuda a las comunidades y escuelas a desarrollar programas efectivos y prestar mejores servicios.

 

Fecha(s) en que se administrará la Encuesta de Estudiantes de Minnesota (MSS): enero 2- marzo 15, 2019.

Si tiene alguna pregunta sobre la encuesta, comuníquese con Khrisslyn Goodman, kgoodman@isd622.org, 651 748-7474.

Usted tiene derecho a examinar una copia de la encuesta. Para obtener detalles sobre cómo hacerlo, comuníquese con Khrisslyn Goodman, kgoodman@isd622.org, 651 748-7474.

Esta encuesta es anónima. A fin de prevenir que se identifique a personas o familias, los estudiantes no dan el nombre, el número de identificación de estudiante ni ninguna otra información personal.

Esta encuesta es voluntaria.