Return to Headlines

Message from Superintendent Tucci Osorio

622 Families: This newsletter has a translation feature. Click on the newsletter, and then select "Translate Newsletter."

Spanish: Familias del distrito 622: Este boletín tiene una función de traducción. Haga clic en el boletín y luego seleccione “Traducir boletín.”

Hmong: 622 Cov Tsev Neeg: Cov ntawv xov xwm no muaj txhais lus. Nyem rau ntawm daim ntawv xov xwm, thiab tom qab ntawd xaiv "Txhais Xov Xwm."

Somali: Qoysaska 622: newsletter kaan wuxuu leeyahay muuqaal tarjumaad. Dhagsii joornaalka, ka dibna dooro "Translate Newsletter."